EĞİTİM

Eklem İçi Radius Alt Uç Kırıkları

Eklem İçi Radius Alt Uç Kırıkları:

Artroskopi Yardımlı Redüksiyon

 

Hasta

Bisikletten düşme sonrasında, 25 yaşında erkek hasta izole radius alt uç deplase eklem içi kırık ile başvuruyor. Nörovasküler muayenesi normal. Grafilerinde ve tomografisinde dorsal yer değiştirme, ulna pozitif varyans ve skafoid ile lunat fasetler arasında yer değiştirmiş eklem içi kırık saptanıyor. Eklem yüzünde ve metafizde parçalanma yok.

Soru

Böyle bir kırıkta artroskopik görüntüleme faydalı mıdır?

Güncel Görüş

Aktif, sağlıklı bir hastanın deplase eklem içi kırık için cerrahi tedaviden fayda göreceği konusundaki ortak fikir birliği ne yazık ki uygulanacak redüksiyon ve tespit yöntemi için bulunmamaktadır.

Kapalı redüksiyon sonrası perkütan telleme, eksternal fiksatör ve telleme, dorsal plaklama, fragman spesifik fiksasyon ve açık redüksiyon sonrası volar plaklama gibi bir çok yöntemin savunucuları bulunmaktadır.

Artroskopik yöntem savunucuları ise eklem içinin ve redüksiyonun direkt olarak görüntülenmesini, ilgili bağ yaralanmalarının ortaya konulmasını ve tedavisini, eklem içi kıkırdak debrislerinin uzaklaştırılmasını ve eklem içi yıkama yapılmasını bu yöntemin avantajları olarak sunmaktadırlar.

Eklem yüzünün açık cerrahi ile görüntülenmesinde dorsal girişim önerilse de, kırık parçaları stabilizasyonunu ve beslenmesini bozabilmektedir.

Günümüzde artroskopik yardımlı redüksiyon yönteminin çok yaygın kullanılmaması belki de şu nedenlerdendir: artroskopi bir çok cerrah için kolay ulaşılabilir değildir, sıvı sızmasına bağlı kompartman sendromu ve akut karpal tüneli sendromu ile ilgili görüşler vardır, bazıları için skopi görüntülemesi yeterlidir.

Kanıt

Redüksiyon sonrası eklem içi basamaklaşma miktarı ve oluşan boşluğun, erken ve geç dönemde artroz gelişimi ve fonksiyonel sonuçları üzerinde farklı yazarlar farklı bulgular rapor etmiştir.

Eklem içi dizilimin artroskopik yöntemle skopi yöntemine üstünlüğü az bir çalışmada bildirilmiştir.

MRI ve artrografi çalışmaları radius alt uç kırıkları ile birlikte oluşan belirgin sayıdaki interkarpal bağ ve TFCC yaralanmalarını ortaya koymuştur. Bu tür yaralanmaların çoğu skopi ile gözden kaçmaktadır. Artroskopi ile bu yaralanmaların ortaya konulması ve tedavisi mümkündür. Bu tür lezyonların tanı ve tedavisinin sonuçları iyi yönde geliştirdiğine dair günümüzde veri yoktur.

Kanıt Eksikliği

Her ne kadar eklem içi kırıklarda 2mm ve/veya daha az basamaklanma için çalışılsa da; tedavinin diğer amaçları yanında (dizilimin sağlanması, komplikasyonların engellenmesi, vb.) bu redüksiyonun sağladıklarının kanıtları birkaç retrospektif  çalışmayla sınırlıdır. Üst ekstremite kullanımı ve el bileği fonksiyonlarından çok radyolojik ölçümleri etkilediği görülmektedir. Yaşa bağlı çalışmalar yetersizdir.

Gelecek Araştırmalar

Karşılaştırmalı olarak ileriye dönük dizayn edilmiş, kırık tipi ve yaş aralıklarının belirlendiği, tekrarlanabilir artroskopi tekniklerinin kullanıldığı, bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kısa dönemdeki üst ekstremite yetersizlikleri, uzun dönemde el bileği artrozu ile birlikte değerlendirebilir.

Komplikasyonlar ve maliyetler de değerlendirmelidir.

Son olarak yüksek teknik bağımlı prosedürlerin eğitimsel ve kaynaksal kısıtlılıklarından dolayı ortaya çıkacak olan hastaların uzmanlara ve teknik üzerinde deneyim kazanan cerrahlara yönlendirmenin getirisi iyi belirlenmelidir.

Yazarın Hasta Hakkındaki Görüşü

Uzun ve zor bir prosedür olması, skopi ile birlikte görüntüleme gerekliliği, maliyet artışı ve fazla kaynak kullanımı artroskopinin dezavantajlarıdır. Kırık tespiti için uygulanan küçük eklem artroskopisi önemli beceri ve deneyim gelişimi gerektirir. Sıvı kullanımı kompartman sendromuna yol açabilir.

Volarden uygulanan implantla birlikte eklem yüzünün doğrudan görüntülenebilmesi, eklem basamaklarının ve bağ yaralanmalarının ortaya onulması ve tedavi edilmesi, eklem içi vidaların tespit edilmesi, eklem kırığına bağlı debrislerin ve kanamanın uzaklaştırılması artroskopinin avantajları arasındadır. Kuru teknikler sıvı kaçışına bağlı oluşabilecek riskleri azaltır.

Bana göre, bu hasta için yeterli deneyim ve teknik beceriye sahip cerrahın uygulayacağı artroskopi yardımlı redüksiyon ve tespit yöntemi; dezavantajlardan daha üstün görünmektedir.

Kaynak

Guillaume Herzberg. Intra-Articular Fractures of the Distal Radius: Artroscopic-Assisted Reduction. Journal of Hand Surgery, Vol:35A, 2010; 1517-1519.